Uitnodiging ALV op 7 september 2020

In Uncategorized by adminLeave a Comment

Aan de leden,

Hiermede nodigt het bestuur van R.D.S. U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze zal worden gehouden op

maandag 7 september 2020 om 20.00 uur

in “De Helden van Kien”, Bremhorst 1 te Sint-Oedenrode.

Het bestuur zal de zaal zo inrichten dat het voldoet aan de corona richtlijnen. Verder is er de mogelijkheid om uw handen te ontsmetten. Heb je klachten, blijf dan nog even thuis, ook als iemand uit je gezin klachten heeft.

A G E N D A:

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 03-09-2018 (zie bijlage)
 4. Financieel verslag over het boekjaar 2019-2020 en de begroting voor het nieuwe seizoen 2020-2021 (zie bijlage)
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 6. Verslag wedstrijdleider schaken (intern) en beleid komend seizoen
 7. Verslag wedstrijdleider schaken (extern) en beleid komend seizoen
 8. Verslag wedstrijdleider dammen en beleid komend seizoen
 9. Bestuursverkiezing *)
 10. Jubileum 50 jaar RDS
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

*) Bij punt 9: bestuursverkiezing Secretaris Mies van Berlo en de Wedstrijdleider schaken extern Martijn Bax zijn aftredend. Beide heren stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Indien er binnen acht dagen vóór de Algemene Leden Vergadering geen voordracht van één of meer tegenkandidaten gesteld wordt (door tenminste vijf meerderjarige natuurlijke leden van R.D.S.), stelt het bestuur van R.D.S. aan de leden voor om genoemde heren te benoemen als bestuurslid van R.D.S. voor een periode van 3 jaar.

Leave a Comment