Privacy Statement van de Rooise Dam- en Schaakvereniging

 1. Introductie

De Rooise Dam- en Schaakvereniging (hierna te noemen RDS) is de beheerder van de website www.rooisedam-enschaak.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe RDS persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is RDS.

RDS zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. RDS houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zoals - met ingang van 25 mei 2018 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van RDS worden verzameld zonder dat bezoekers worden geïdentificeerd. De gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door RDS verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan RDS ter beschikking doordat de leden hun gegevens zelf hebben ingevuld op het betreffende aanmeldingsformulier bij RDS, dan wel op een andere wijze hebben kenbaar gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer en NAW-gegevens).

 1. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

RDS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitoefenen van de doelstellingen van RDS, inclusief maar niet beperkt tot

 1. om contact met u te kunnen opnemen;
 2. om u informatie te kunnen sturen;
 • het organiseren van dam- en/of schaakwedstrijden;
 1. het bijhouden van uitslagen en standen;
 2. het faciliteren en bevorderen van deelname aan externe dam- en/of schaakwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies, vrijwillige bijdragen en/of inschrijfgelden;
 • indien van toepassing het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 1. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale dam- en schaakbonden (voor de dammers is dit de Provinciale Noord-Brabantse Dambond “PNDB” en voor de schakers de Noord-Brabantse Schaakbond “NBSB”) en de landelijke bonden (voor de dammers is dit de Koninklijke Nederlandse Dambond “KNDB” en voor de schakers de Koninklijke Nederlandse Schaakbond “KNSB”). Daarnaast verstrekt RDS ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de bovengenoemde regionale en landelijke bonden.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van RDS, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die RDS verstuurt.

Geen commercieel gebruik

RDS zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het mededelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. RDS kan u bij het mededelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

RDS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. In elk geval zo lang als de specifieke regelgeving vereist.

 1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

RDS neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Verwijzingen naar andere websites

De website van RDS kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. RDS is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. RDS raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van RDS kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. RDS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

 1. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan de secretaris van RDS. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van RDS behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

 1. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van RDS.